Ostali propisi

Propisi Republike Hrvatske iz drugih područja važnih za turizam, prema nadležnosti:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14)
 • Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda RH, 114/11, 68/13, 30/14)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13)
 • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12; NN 28/13)
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11)
 • Zakon o obrtu (NN 143/13)
 • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13)
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
 • Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
 • Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13 i 76/14)

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13)
 • Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 • Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
 • Pravilnik o izdavanju europske profesionalne kartice (NN 123/15)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11 i 74/11)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrda (NN 92/14)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
 • Uredba o viznom sustavu (NN 55/15)
 • Pravilnik o viznim obrascima (NN 111/12)
 • Pravilnik o vizama (NN 7/13)

MINISTARSTVO FINANCIJA
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 1/17)
 • Zakon o carinskoj službi (NN 68/13)
 • Zakon o poreznoj upravi (NN 148/13, 141/14)
 • Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13)
 • Zakon o deviznom poslovanju (NN 69/03, 140/05, 132/06, 150/08 (Uredba), 92/09 (Uredba), 133/09 (čl.159.st.1. Zakona o platnom prometu), 153/09 (Uredba),145/10, 76/13)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (NN 12/15)
 • Zakon o koncesijama (NN 143/12)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 • Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)
 • Pravilnik o suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima (NN 61/09)
 • Pravilnik o postupanju prema strancima (NN 14/13, 26/13, 86/13, 126/14)
 • Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/13)
 • Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15)
 • Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14)
 • Zakon o oružju (NN 63/07, 146/08, 59/12)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
 • Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94)
 • Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10 (Odluka US RH), 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
 • Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (NN 36/08, 42/08, 28/10)
 • Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (NN 30/14, 43/14)
 • Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN 33/08, 155/08, 52/13)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 • Pomorski zakonik (NN 181/04,76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim  lukama (NN 158/03, 110/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka USRH)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru RH (NN 97/13)
 • Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 155/14)
 • Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (NN 2/05)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 • Zakon o poljoprivredi  (NN 30/15)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14)
 • Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (NN 74/11, 58/12)
 • Pravilnik o opasnim psima (NN 117/08)
 • Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka (NN 124/08)
 • Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce (NN 145/14)
 • Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla  (NN 56/09) –stavljen izvan snage ( Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004)
 • Pravilnik za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima (NN 59/11)
 • Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14) i pripadajući pravilnici
 
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (153/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invalidima i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14),  
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 
MINISTARSTVO KULTURE
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,136/12, 157/13, 152/14)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz RH (NN 75/13)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, 36/11, 58/14)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13)
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14)
 
MINISTARSTVO UPRAVE
 • Zakon o udrugama (NN 74/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14)
 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09 isp.,119/09, 94/13)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) s provedbenim propisima
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07 i 113/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH) s provedbenim propisima
 • Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15)
 • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/12, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14)
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 – v. čl. 9. Zakona o rokovima za ispunjenje novčanih obveza – prestao važiti čl. 174. ZOO-a)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11 i 145/12)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)
 • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15)
 • Zakon o kaznenom postupku (NN 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)
 
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (112)
 • Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06, 110/11, 10/15)
 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06, 49/06)
 
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 16/95 i 108/96)
 • Sud časti pri HGK (odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga)
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
 • Sud časti u slučaju povreda poslovnih običaja i pravila struke
 
HRVATSKI AUTOKLUB
 • Zakon o Hrvatskom autoklubu (NN 2/94)
 
HRVATSKE ŠUME
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
 
 • Zakon o državnim potporama (NN 47/14)
 • Uredba o državnim potporama (NN 50/06)
 • Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 83/12)