Održan 6. savjetodavni forum kulturnih ruta Vijeća Europe

Savjetodavni forum kulturnih ruta najvažniji godišnji događaj programa "Kulturne rute Vijeća Europe". Šesti po redu savjetodavni forum, pod nazivom "Proširenje kulturnih ruta Vijeća Europe: izazovi i mogućnosti" održan je 26. i 27. listopada u Vilniusu (Republika Litva), a ispred Republike Hrvatske sudjelovale su predstavnice Ministarstva kulture i Ministarstva turizma.

Za Republiku Hrvatsku ovogodišnji forum bio je izuzetno bitan, budući da je Hrvatska u lipnju 2016. godine postala punopravna članica proširenog djelomičnog sporazuma o kulturnim rutama Vijeća Europe te je u Vilniusu održana i svečanost proglašenja. Tom prigodom predstavnica Ministarstva kulture održala je i prezentaciju o dosadašnjem sudjelovanju Republike Hrvatske u kulturnim rutama i o aktualnim politikama koje Hrvatska provodi u tom području te je, između ostalog, predstavila i Akcijski plan kulturnog turizma Republike Hrvatske iz 2015. godine.

Program Kulturne rute bilježi sve veći interes nacionalnih i lokalnih vlasti, menadžera u kulturi, kao i turističkih operatera i šire javnosti. Stoga se na forumu raspravljalo o trendovima i izazovima u odnosu na kulturne rute, a poslužio je i kao platforma za razmjenu iskustava i pregled napretka u provedbi programa. Naglasak je bio na proširenju zemljopisne pokrivenosti, pokretanju novih inicijativa i razvoju novih partnerstava.

Tijekom dva dana radionica i interaktivnih rasprava, forum je istražio dvije teme: Proširenje zemljopisne pokrivenosti i pokretanje novih partnerstava (širenje certificiranih kulturnih ruta u novim zemljama, regijama, gradovima; razvoj novih kulturnih ruta u sjevernoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi; jačanje odnosa s dionicima i partnerima; uloga turističkih operatera i europskih mreža) i Razvoj novih tema i praksi (industrijska i znanstvena baština, europska povijest i integracija, krajolik i baština, umjetnost i arhitektura; dosezanje nove publike i razvoj inovativnih komunikacijskih alata: web 2.0, društveni mediji, brendiranje i marketing; traženje novih mogućnosti financiranja kroz ekonomiju dijeljenja: crowdfunding, javno-privatna partnerstva, itd.; razvoj održivosti i dostupnost kulturnih ruta).

Na forumu je sudjelovalo više od 230 predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika certificiranih kulturnih ruta i kandidata, te akademici, stručnjaci i turistički djelatnici, zajedno s predstavnicima međunarodnih organizacija i europskih institucija.

Prijašnji savjetodavni forumi održani su u Španjolskoj (2015.), Azerbajdžanu (2014.), Austriji (2013.), Francuskoj (2012.) i Luksemburgu (2011.), a sljedeći će se održati u gradu Lucca u Italiji, u listopadu 2017. godine.

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.