HrvatskiZahtjev za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU

Prijave do 31. 1. 2013. - prije ispunjavanja online prijave, pročitajte tekst u nastavku: JAVNI POZIV
Dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte fondovi@mint.hr

Aktivnost:
I. OSNOVNI PODACI O PREDLAGATELJU / NOSITELJU PROJEKTA
(u daljnjem tekstu: predlagatelj):
Predlagatelj:
Pravni status predlagatelja :
Adresa / sjedište predlagatelja:
Telefon / Telefaks:
E-mail adresa:
Adresa internet stranice:
Matični broj predlagatelja / OIB:
Odgovorna osoba / osoba ovlaštena za zastupanje:
Osoba za kontakt:
II. PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta:
Kratki opis projekta:
Ukupna vrijednost projekta (procjena):
Vrijednost projekta (iznos):
Način financiranja / sufinanciranja:
Partneri na projektu:
Područje realizacije projekta:
(županija, grad/općina, naziv lokaliteta)

Nazivi projektnih dokumenata koji su već pribavljeni i troškovi izrade pojedinog dokumenta (stvarni troškovi):
Naziv: Trošak:
Ukupno:
Nazivi projektnih dokumenata koje treba izraditi/pribaviti i troškovi izrade pojedinog dokumenta (stvarni na temelju odabrane ponude ili procijenjeni troškovi)
Naziv: Trošak:
Ukupno:
Da li ste odabrali konzultanta za pripremu projekta? (Ako DA, kojeg?):
Financijske potpore drugih TDU/JLS (Ako DA, tko i koliko?):
Nalazi li se projekt u bazi podataka županijske regionalne razvojne agencijje ili TZ-a ili razvojnom planu JLS i JRS: (Ako DA, u kojoj?):
 

 

Kalendar najava

Aktualno