HrvatskiSamostalna služba za fondove EU

Samostalna služba za fondove EU:

 • sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz programa EU, pretpristupnih, strukturnih i Kohezijskog fonda EU u dijelu koji se odnosi na turizam;
 • obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata EU namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i EU;
 • središnje je mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove EU;
 • izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove EU, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima;
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata na temelju kojih se koriste sredstva fondova EU, pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove EU, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina;
 • unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po raznim pitanjima u svezi s korištenjem fondova EU;
 • u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova EU za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava EU za sektor turizma;
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi programa dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje pripreme projekata, prije svega javne infrastrukture u turizmu kojih su nositelji/investitori gradovi i općine;
 • izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova EU u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike);
 • daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima;
 • surađuje sa strukovnim udrugama po raznim pitanjima, a posebno kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova EU;
 • sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova EU;
 • za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove EU: ustrojava razne evidencije/baze podataka, a prije svega evidenciju svih dokumenata iz svoga djelokruga, te evidenciju projekata kojima su dodijeljena sredstava, sustavno prati i analizira provedbu operativnih programa, natječaja za podnošenje zahtjeva/aplikacije za korištenje sredstava, analizira rezultate natječaja, učinke korištenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve i dr.;
 • priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova EU u sektoru turizma;
 • obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Kalendar najava

Aktualno