Hrvatski  \\  O nama  \\  Ustrojstvo  \\  Uprava za pravne poslove

Uprava za pravne poslove

Uprava za pravne poslove obavlja normativne, upravno-pravne i druge pravne poslove iz područja turizma i to: predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja; provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan i provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti, ugovore i druge akte iz nadležnosti Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s Upravom za upravljanje turističkom destinacijom, na temelju obrađenih i pripremljenih podataka iste Uprave vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije, priprema prijedlog odluke o koncesiji na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedlog ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Uprave; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih Uprava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

Kalendar najava

Aktualno