HrvatskiHrvatska turistička zajednica
 Uprava za razvoj i konkurentnost turizma

Uprava za razvoj i konkurentnost turizma:

 • koordinira poslove u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma;
 • koordinira poslove u svezi s razvojnim studijama i planovima pojedinih segmenata turističke ponude, te prati njihovu provedbu;
 • pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja;
 • surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama u procesu izrade, donošenja i praćenja razvojnih dokumenata u turizmu;
 • prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam;
 • sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam;
 • koordinira poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva;
 • koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, analizira i prati stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje;
 • prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja;
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanim uz jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva;
 • u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga.
 • Uprava prati stanje u prostoru, vezano za turizam;
 • sudjeluje u donošenju dokumenata prostornog uređenja i građenja u dijelu koji se odnosi na turizam;
 • sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru;
 • prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam;
 • predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma;
 • prati i sudjeluje u aktivnostima vezanima za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam;
 • sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam;
 • prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja;
 • sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa;
 • utvrđuje i vrjednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu;
 • daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove;
 • analizira i vrjednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere.
 • Uprava usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva;
 • prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja;
 • predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu;
 • potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (tzv. brownfield projekti), te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu;
 • u okviru svoga djelokruga domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja;
 • predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma;
 • predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam;
 • surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu;
 • potiče i usmjerava realizaciju novih (tzv. greenfield) projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave.
 • Uprava prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja;
 • prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma;
 • prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz nadležnosti Uprave;
 • predlaže i provodi konkretne programe razvoja iz djelokruga Uprave;
 • ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga;
 • sustavno prati i analizira provedbu programa;
 • analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene;
 • provodi aktivnosti vezane za nadzor provedbe programa;
 • prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga;
 • surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju posebne oblike turizma;
 • surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama;
 • pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma;
 • prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
 • razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju maloga gospodarstva;
 • potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude;
 • predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika;
 • predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu;
 • malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave;
 • prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru, kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.);
 • surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu;
 • predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji;
 • vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama;
 • surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije;
 • obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama;
 • vodi brigu o naplati koncesija;
 • predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja turističke (javne i poslovne) infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove;
 • priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove;
 • sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma;
 • sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda na temelju provedenih javnih natječaja;
 • ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje;
 • obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava;
 • analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene;
 • priprema i provodi godišnje programe rada Fonda, te priprema godišnja izvješća o realizaciji programa;
 • u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave;
 • sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga, za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske;
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave;
 • za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave;
 • sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske;
 • obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

Kalendar najava