Hrvatski  \\  O nama  \\  Ustrojstvo  \\  Kabinet ministra

Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne i protokolarne poslove za ministra i zamjenika ministra; poslove u svezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; koordinira poslove sa Samostalnim odjelom za informiranje i održavanje mrežnih stranica; obavlja poslove u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u svezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i zamjenika ministra.

Kalendar najava

Aktualno