HrvatskiUgostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
 
Uvjeti za pružanje usluga
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge
 
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora:

 • biti upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • imati pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge,
 • objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju,
 • građevina koja je, odnosno u kojoj je objekt u kojem će se pružati usluge, mora ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta propisani su općim dijelom i prilozima Pravilnika:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 54/16)

 1. Vinotočje/Kušaonica – Prilog I.
 2. Izletište – Prilog I.
 3. Soba – Prilog II.
 4. Apartman – Prilog II.
 5. Ruralna kuća za odmor – Prilog II.
 6. Kamp – Prilog III.
 7. Kamp odmorište – Prilog III.
 8. Uvjeti za dodjelu oznake kvalitete – Prilog V.

 
Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine, ako ispunjava propisane uvjete.
 
Iznimno, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.
 
Potrebni dokumenti
1.zahtjev - vidi pod E-postupak
2.preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
3.dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta za kamp (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
4.preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
5.dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i to:
a) uporabna dozvola
b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):
         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
– konačna uporabna dozvola ili
– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći   akti i dokumenti:
Za rekonstruirane građevine:
- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
Za legalizirane građevine:
- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)
- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)
d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
1. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe
 
Naknada
Upravna pristojba

 

za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe  o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)      

20 HRK

za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br.33.3.b. Uredbe

70 HRK
 

Plaćanje upravnih pristojbi:
–izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
–u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima
 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)
 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješnja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršnog rješenja)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Odjava pružanja ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb
s naslovom: e-zahtjev -OPG

 
Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi
 
Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda odnosno upravnog tijela Grada Zagreba može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma

Kalendar najava

Aktualno