HrvatskiPrimjena Zakona o pružanju usluga u turizmu

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) NAJČEŠĆA PITANJA

TURISTIČKA AGENCIJA

1.  Može li trgovačko društvo neposredno putem interneta pružati usluge posredovanja ugostiteljskih usluga prodaje i rezervacije smještaja bez ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije?

Trgovačko društvo koje bi neposredno putem interneta (internet agencija),  pružalo usluge posredovanja ugostiteljskih usluga prodaje i rezervacije smještaja, uz mogućnost pružanja usluga iz poslovnoga prostora, može pružati uslugu i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ima prijavljeno prebivalište.

Važećim propisima nisu propisani minimalni uvjeti glede uređenja i opremljenosti internet agencije, ali napominjemo da se sve ostale odredbe koje se odnose na poslove turističke agencije propisane Zakonom (osiguranje, jamčevina, odgovornost prema korisnicima usluga i dr.), uz odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14) i Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine, broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), primjenjuju i na internet agenciju.

Također, trgovačko društvo mora ishoditi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog  tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma, prema sjedištu, odnosno prema mjestu poslovnog prostora ili prostora stambene namjene, kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete za pružanje usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 7.,9.,10.,20.,21.)

2.  Mora li poslovnica turističke agencije biti u prostoru poslovne namjene?

Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža. Turistička agencija može pružati usluge u poslovnici odnosno drugom uređenom poslovnom prostoru.

Iznimno, u slučaju kada turistička agencija neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija), turistička agencija uz mogućnost pružanja usluga iz poslovnoga prostora, može pružati uslugu i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ima prijavljeno prebivalište. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl. 9.,10.,20.; Zakon o gradnji, čl. 136.) Važećim propisima nisu propisani minimalni uvjeti glede uređenja i opremljenosti internet agencije, ali napominjemo da se sve ostale odredbe koje se odnose na poslove turističke agencije propisane Zakonom (osiguranje, jamčevina, odgovornost prema korisnicima usluga i dr.), uz odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14) i Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine, broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), primjenjuju i na internet agenciju.

3. Mora li internet turistička agencija istaknuti obavijest o radnom vremenu te mora li voditelj poslovnice takve agencije biti zaposlen u punom radnom vremenu?

Budući da je priroda posla internet turističke agencije komuniciranje putem interneta, a ne primanje stranaka, mišljenja smo da isticanje radnoga vremena nema smisla te se odredba o isticanju radnog vremena ne primjenjuje na internet turističku agenciju.

Internet agencija koja neposredno pruža usluge mora imati zaposlenog voditelja poslovnice u punom radnom vremenu, bez obzira što se odredba o isticanju radnog vremena ne primjenjuje na internet agenciju.

4.  Uporaba tvrtke turističke agencije?

Trgovačko društvo, podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjavana uvjeta za pružanje usluga turističke agencije, mora u tvrtki imati naznaku „turistička agencija“, što dokazuje rješenjem o upisu u trgovački registar, a što sukladno članku 12. Zakona o pružanju usluga u turizmu nadležni ured navodi u rješenju o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za turističku agenciju. U smislu članka 5. cit. Zakona turistička agencija može biti i organizacijska jedinica trgovačkog društva sukladno posebnom propisu (podružnica koja mora biti upisana u trgovački registar nadležnog trgovačkog suda), koja nema svojstvo pravne osobe, a koja sukladno rješenju o upisu u trgovački registar može imati drugačiji naziv od naziva trgovačkog društva podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjavana uvjeta za pružanje usluga turističke agencije. Člankom 8. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da se naznaka „turistička agencija“ obvezno koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti, stavkom 2. toga članka propisano je da se iznimno od stavka 1. toga članka, umjesto naznake „turistička agencija“ kao pobliža oznaka djelatnosti može koristiti i naznaka „putnička agencija“, a stavkom 3. toga članka propisano je da u tvrtki, turistička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su „tours“, „travel“ i sl.

5.  Može li javna ustanova u kulturi organizirati stručne seminare, konferencije i radionice, te je li za organizaciju smještaja, prehrane, prijevoza i sl. dužna angažirati turističku agenciju?

Javna ustanova u kulturi, ako je tako određeno osnivačkim aktom iste, može organizirati stručne seminare, konferencije i radionice i osigurati smještaj i prehranu sudionicima. Naime, smatramo da se navedeno ne bi trebalo smatrati pružanjem usluga turističke agencije jer se ne radi o posredovanju ugostiteljskih usluga tj. o prodaji i rezervaciji smještaja i drugih ugostiteljskih usluga niti posredovanju u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet) ili posredovanju usluga prijevoza. No, smatramo da, ukoliko bi pored organiziranja stručnih seminara, konferencija i radionica organizirali i paket-aranžmane ili izlet, da bi se u tom slučaju radilo o pružanju usluga turističke agencije, a što je protivno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

6.  Na koji način strukovna udruga može organizirati godišnju međunarodnu konferenciju?

Strukovna udruga može organizirati godišnju međunarodnu konferenciju na način da sudionicima naplaćuje kotizaciju, u koju bi bio uključen svečani ručak, večera, kava, izlet (koji organizira turistička agencija), osigurati smještaj i prehranu sudionicima, te  objaviti na web stranici informaciju o programu iste. Naime, smatramo da se navedeno ne bi trebalo smatrati pružanjem usluga turističke agencije, ukoliko se ne bi radilo o posredovanju ugostiteljskih usluga tj. o prodaji ili rezervaciji smještaja i drugih ugostiteljskih usluga niti posredovanju u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet). No, smatramo da, ukoliko bi pored organiziranja godišnje međunarodne konferencije organizirali i paket-aranžmane ili izlet, da bi se u tom slučaju radilo o pružanju usluga turističke agencije, a što je protivno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

7.  Mogu li udruge organizirati susrete, simpozije?

Sindikati, udruge umirovljenika, udruge planinara i slične udruge mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket-aranžman može trajati do dva dana uključujući najviše jedno noćenje,  uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Međutim ukoliko bi udruga pored organiziranja susreta organizirala i paket-aranžmane, u trajanju dužem od propisanog ili izlet, u tom slučaju bi se radilo o pružanju usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl. 6.,7.)

8.  Mora li turistička agencija biti vlasnik prijevoznih sredstava za prijevoz putnika?

Prema članku 15. Zakona o pružanju usluga u turizmu turistička agencija je dužna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji uređuju prijevoz putnika. Pod vlastitim prijevoznim sredstvima podrazumijevaju se prijevozna sredstva u vlasništvu turističke agencije, u posjedu temeljem ugovora o leasingu ili iznajmljena. Posebni propis na koji se odnosi članak 15. cit. Zakona je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 82/13).

VODITELJ POSLOVNICE

1.  Koje uvjete mora ispunjavati voditelj poslovnice?

Voditelj poslovnice mora biti poslovno sposoban, imati najmanje srednju stručnu spremu, aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik i poznavati drugi te poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice. Nadalje, mora imati položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu i da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 22.).

Uvjeti za davanje suglasnosti Ministarstva turizma stranim državljanima za voditelja poslovnice:

Prema članku 22. stavku 2. u vezi s člankom 81. Zakona o pružanju usluga u turizmu voditeljem poslovnice u smislu toga Zakona od 1. srpnja 2013. godine smatraju se državljani članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora, koji ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice propisane tim Zakonom, tako da više ne trebaju suglasnost Ministarstva turizma za obavljanje tih poslova. Uvjeti koji mora ispunjavati voditelj poslovnice propisani su člankom 22. stavkom 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Prema članku 22. stavku 3. točki 2. do 4. i stavku 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu strani državljanin, koji nije državljanin države članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora, radi ishođenja suglasnosti Ministarstva turizma za obavljanje poslova voditelja poslovnice treba dostaviti pisani zahtjev (nema obrasca), kojem trebaju biti priloženi sljedeći dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta:

  • preslika izvoda iz trgovačkog registra da u Republici Hrvatskoj ima vlastito trgovačko društvo, registrirano za pružanje usluga turističke agencije ili preslika iskaznice o odobrenom stalnom boravku u Republici Hrvatskoj,
  • preslika putovnice,
  • preslika svjedodžbe o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme,
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog svjetskog jezika (svjedodžba ovlaštene obrazovne ustanove ili tvrtke),
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
  • 40,00 kn upravne pristojbe (u biljezima) sukladno Tar.br. 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama  (Narodne novine, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 17/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 140/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Ukoliko su na stranom jeziku dokazi trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača za taj jezik.

2.  Što se smatra odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu u smislu udovoljavanja uvjetu propisanog radnog iskustva za voditelja poslovnice?

Odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu smatraju se poslovi čiji opseg poslova radnog mjesta uključuje poslove istovrsne poslovima voditelja poslovnice. Prvenstveno, složeniji i odgovorniji poslovi u svezi sa organiziranjem ili realizacijom usluga u turizmu i ugostiteljstvu te drugi slični poslovi, a što utvrđuje nadležni ured u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za pružanje usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu - članak 22. stavak 3. točka 4.).

3.  Može li se radno iskustvo stečeno u inozemstvu prihvatiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice?

Radno iskustvo stečeno u inozemstvu moglo bi se prihvatiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice, ako je stečeno radom  na odgovarajućim poslovima u turizmu u propisanom trajanju. Smatramo da bi se dokazom o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice mogla smatrati potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je osoba radila na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu, u propisanom trajanju, u izvorniku ili ovjerenom prijepisu te prijevodu na hrvatski jezik, ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača za određeni strani jezik. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 22. stavak 3. točka 4.).

4.  Može li voditelj poslovnice biti u radnom odnosu u turističkoj agenciji polovicu radnog vremena?

Voditelj poslovnice mora u turističkoj agenciji biti u radnom odnosu u punom radnom vremenu. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 21.stavak 1.)

TURISTIČKI VODIČ

1.  U kojim slučajevima se kandidati za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča oslobađaju obveze polaganja stranog jezika?

Člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (Narodne novine, broj 50/08 i 120/08) propisano je da su kandidati za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu iz jezika za koji su stekli to zvanje ili kandidati koji imaju međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg su prijavili polaganje ispita, oslobođeni obveze polaganja ispita iz toga stranog jezika. Iz navedenog mišljenja smo da, ako kandidat smatra da ima međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg je prijavio polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, da može istu priložiti prijavi za polaganje ispita, a da li ispunjava uvjete za oslobođenje obveze polaganja ispita na tome jeziku sukladno članku 7. stavku 2. cit. Pravilnika utvrđuje tajnik ispitne komisije pri ovlaštenom visokom učilištu sukladno odredbama toga Pravilnika. Ako je kandidat oslobođen obveze polaganja ispita iz određenog stranog jezika smatra se da je položio ispit iz toga jezika. Napominjemo da je člankom 17. stavkom 2. cit. Pravilnika propisano da se u uvjerenju o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča koje izdaje visoko učilište na kojem polaže stručni ispit, navode i svi strani jezici na kojima je turistički vodič ovlašten pružati usluge, pa tako i strani jezik za koji je bio oslobođen obveze polaganja. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča sadrži i jezik/jezike na kojem će turistički vodič pružati usluge turističkog vodiča, a koji podatak mora odgovarati podatku iz uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča.

2.  Mogu li se kandidatu za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče priznati predmeti s fakulteta pri polaganju toga ispita, ako je stekao zvanje diplomiranog turističkog komunikologa?

Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (Narodne novine, broj 50/08 i 120/08) propisano je da opći dio stručnog ispita za turističke vodiče kandidati polažu prema općem dijelu ispitnog programa koji je jedinstven za sve kandidate koji pristupe polaganju ispita za turističke vodiče, a stavkom 3. toga članka propisano je da kandidat ima pravo polagati posebni dio stručnog ispita, ukoliko ima položen opći dio stručnog ispita, bez obzira pri kojem ga je visokom učilištu položio. Iz navedenog proizlazi da opći dio stručnog ispita za turističke vodiče ne treba polagati samo kandidat koji ima položen opći dio toga stručnog ispita, bez obzira pri kojem ga je visokom učilištu položio. Svi ostali kandidati, ukoliko žele pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita, moraju položiti opći dio stručnog ispita za turističke vodiče, bez obzira na zvanje koje imaju.

3.  Na koji način turistički vodič može pružati usluge turističkog vodiča?

Turistički vodič može usluge turističkog vodiča pružati kao fizička osoba (građanin), a može osobno pružati usluge turističkog vodiča i kao obrtnik ili trgovačko društvo. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak.3., 26.).

4.  Može li osoba koja nije hrvatski državljanin ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča?

Samo državljani država članica Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora, koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, mogu pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani, to jest na području turističkih cjelina (lokaliteta) i na ostalom području Republike Hrvatske koje nije određeno kao turistička cjelina (lokalitet), ako polože opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča te posebni dio toga stručnog ispita koji se odnosi na turističke cjeline (lokalitete), te ako od nadležnog ureda ishode rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 26.,81.)

5.  Može li turistički vodič pratiti grupu turista u nacionalnom parku?

Prema članku 4. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (Narodne novine, broj 76/08) turističko vođenje na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode dopušteno je samo uz prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Iz navedenog smatramo da turistički vodič može obavljati operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista i u nacionalnom parku, kao turistički pratitelj, što znači da može davati putnicima osnovne informacije o područjima obuhvaćenim putovanjem, ali ne može pružati usluge turističkog vođenja ukoliko nije ispunjen uvjet iz članka 4. cit. Pravilnika.

TURISTIČKI ZASTUPNIK

Koji je postupak upisa ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije?

Za upis ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije u Upisnik i izdavanja potvrde o izvršenom upisu turistički zastupnik (ili turistička agencija) Ministarstvu turizma je potrebno u zakonskom roku podnijeti zahtjev za upis i zahtjevu priložiti ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije. Također, zahtjevu treba priložiti 40,00 kuna upravne pristojbe (sukladno Tar.br. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama). (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 2.,8.,42.). Problematika izdavanja dozvola za rad stranaca u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih poslova.

TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Je li za pružanje usluga u nautičkom turizmu - iznajmljivanja plovnih objekata sa ili bez posade (charter)  i pružanje usluga smještaja gostiju na plovilu potrebno ishoditi rješenje nadležnog ureda?

Turističke usluge iznajmljivanja plovila i pružanja usluge smještaja mogu pružati pravne i fizičke osobe, ako ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo, koji uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl.47.st 12.), odnosno sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (Narodne novine, broj 99/13).

TURISTIČKE USLUGE U OSTALIM OBLICIMA TURISTIČKE PONUDE

Koji su propisani uvjeti za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude-pustolovnom turizmu?

Pravne ili fizičke osobe za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude, moraju od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga, ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga.

Pravna ili fizička osoba koja je ishodila rješenje o odobrenju za pružanje određene turističke usluge, koja se smatra turističkom uslugom u posebnim oblicima turističke ponude, a namjerava pružati istu turističku uslugu i na području za koje nije nadležan ured koji je izdao rješenje, ne treba ishoditi još jedno rješenje o odobrenju za pružanje te usluge od strane drugog nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluge, već se ta usluga može pružati i temeljem već izdanog rješenja, ali uz ishođenje potrebnih odobrenja propisanih drugim posebnim propisima. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 11.,12.,54.)

TURISTIČKE USLUGE KOJE UKLJUČUJU SPORTSKO-REKREATIVNE ILI PUSTOLOVNE AKTIVNOSTI

Koji su propisani uvjeti za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude koji uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti?

Prema članku 56. Zakona o pružanju usluga u turizmu turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl.), pružaju se pod uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu, propisima donesenim na temelju toga Zakona i drugim propisima. Navedene usluge mogu pružati stručno osposobljene osobe (treneri, instruktori, učitelji, voditelji, vodiči i sl.), prije započinjanja pružanja usluga pružatelj usluge obvezan je istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge te osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

Osobama mlađim od 18 godina, te usluge se mogu pružati samo uz pisanu suglasnost roditelja, odnosno skrbnika, s tim da pružatelj usluga može odbiti pružanje usluga osobi mlađoj od 18 godina bez obzira na suglasnost roditelja odnosno skrbnika. Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga (pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu) dužan je u zahtjevu navesti tvrtku i sjedište, popis turističkih usluga koje će konkretno pružati te priložiti rješenje o upisu u trgovački ili obrtni registar. U slučaju pružanja usluga u pustolovnom turizmu, odnosno usluga koje uključuju športsko-rekreativne aktivnosti, u zahtjevu je potrebno konkretno navesti uslugu/usluge, koje će se konkretno i pružati. Rješenjem o pružanju usluga turističke agencije, mogu se obuhvatiti (u popis usluga) i pojedine turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude. Također, ukoliko turistička agencija neku od usluga u pustolovnom turizmu nudi kao jednu od usluga u sklopu izleta odnosno paket aranžmana, dužna je poštivati odredbe Zakona. Ishođeno rješenje o odobrenju ne oslobađa pružatelja usluga ishođenja odobrenja nadležnih tijela sukladno drugim važećim propisima. Ukoliko je pružanje usluga u pustolovnom turizmu jedna od usluga u sklopu izleta odnosno paket aranžmana, radi se o pružanju usluga turističke agencije, odnosno obavljanju turističke djelatnosti.
(Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 54.,56.)

OSTALE TURISTIČKE USLUGE

Turističke usluge kao što su iznajmljivanje trampolina, stijena za penjanje, tobogana, balona za trčanje na vodi, vodenih ski liftova i sl., trebalo bi smatrati pružanjem ostalih turističkih usluga, ukoliko se pružaju u športsko-rekreativne svrhe za potrebe turista, kao oblik turističke ponude na komercijalnoj osnovi, tj. kada se ne radi o športu ili nekoj drugoj djelatnosti obuhvaćenoj drugim propisima.
(Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl. 55.,56.)

Smatra li se iznajmljivanje bicikla i motocikla za vožnju po cesti pružanjem turističkih usluga?

Ne, jer se ne radi o opremi za šport i rekreaciju u smislu članka 55. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu, nego o iznajmljivanju vozila odnosno prijevoznih sredstava sukladno drugim propisima.

Kalendar najava

Aktualno