Prijava i odjava gostiju

Osim obveze prijave i odjave gostiju turističkoj zajednici, postoji i obveza prijave boravka stranih gostiju nadležnoj policijskoj upravi.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, nije prestala obveza prijave turista turističkim zajednicama.

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici mjesta, općine, grada ili njihovim podružnicama sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.

Boravak stranih gostiju potrebno je prijaviti i nadležnoj policijskoj upravi. Ta se odredba ne odnosi na prijavu smještaja policijskim upravama/postajama stranaca koji su državljani država članica Europskog ekonomskog prostora (sve države članice EU i Lihtenštajn, Norveška i Island) te Švicarske Konfedracije.

Člankom 53. Zakona o strancima propisano je da su državljani navedenih država i članovi njihovih obitelji (bez obzira jesu li oni državljani država članica EEP-a ili ne), izjednačeni u pravima s hrvatskim državljanima u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Obvezu prijave turista turističkoj zajednici imaju:

  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (hoteli, kampovi, turistička naselja i ostalo);
  • osobe u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu;
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter i crusing);
  • vlasnici kuća i stanova za odmor za sebe i sve osobe koje noće u tim kućama i stanovima;
  • stanovnici turističke općine ili grada.

Iznimno, turističkoj zajednici se ne prijavljuju: sezonski radnici, članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi te studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se u roku od 24 po dolasku, odnosno odlasku. Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu (charter crusing), prijavu i odjavu obavljaju u turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama, u općini, gradu ili naselju iz kojeg plovni objekt prvi put isplovljava.

Načini prijave i odjave

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se na propisanim obrascima. U obrazac se podaci upisuju na temelju osobne iskaznice, putne ili neke druge isprave o identitetu turista. Turistička zajednica izdaje potvrdu o obavljenoj prijavi i odjavi boravka turista ovjerenu potpisom službene osobe i pečatom turističke zajednice.

Prijava i odjava boravka turista može se obavljati i putem automatske obrade podataka, uz uvjet da računalni ispis sadrži sve podatke iz obrasca. Prijava, odnosno odjava koja se obavlja na taj način, mora sadržavati potpis službene osobe i biti ovjerena pečatom pravne ili fizičke osobe, odnosno potpisom iznajmljivača.

Dodatne informacije: