MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 35/95. i 52/95.) ministar turizma, na prijedlog županijskih skupština, donosi

NAREDBU

O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I VANSEZONE U TURISTIČKIM MJESTIMA

I.

Ovom Naredbom utvrđuju se razdoblja glavne sezone, podsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama.

Prilog

II.

Pregled razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama dat je u prilogu ove Naredbe i njezin je sastavni dio.

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 334-04/95-01/20

Urbroj: 529-02/95-02

Zagreb,10. listopada 1995.

Ministar

mr. Niko Bulić, v. r.