MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

Pravilnikom o iskaznici turističkog vodiča propisuje se oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, te način njezinog izdavanja i uporabe.

Članak 2.

Iskaznicu turističkog vodiča izdaje županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove turizma na čijem području turistički vodič pruža uslugu (u daljnjem tekstu: nadležni ured), na zahtjev turističkog vodiča.

Zahtjevu turističkog vodiča za izdavanje iskaznice turističkog vodiča potrebno je priložiti odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča izdano od strane nadležnog ureda sukladno članku 30. Zakona o turističkoj djelatnosti.

Članak 3.

Iskaznica turističkog vodiča je pravokutnog oblika veličine 8,5¤5,5 cm na kartonskoj podlozi bijele boje, a presvučena je plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice sadrži naziv "REPUBLIKA HRVATSKA" s utisnutim grbom Republike Hrvatske ispod kojeg piše "ŽUPANIJA/GRAD", "TURISTIČKI VODIČ GUIDE", a ispod kojega je prostor u koji se upisuje ime i prezime turističkog vodiča, JMBG i brojčana oznaka upisa pod kojim je turistički vodič upisan u Upisnik turističkih vodiča.

Na desnoj strani iskaznice turističkog vodiča nalazi se prostor za fotografiju turističkog vodiča veličine 28¤32 mm.

Na poleđini iskaznice turističkog vodiča nalazi se prostor u koji nadležni ured, sukladno odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, upisuje područje za koje je turistički vodič položio stručni ispit za turističkog vodiča i strani jezik odnosno strane jezike na kojima će turistički vodič pružati svoje usluge.

Obrazac iskaznice turističkog vodiča s odgovarajućim sadržajem otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Turistički vodič, prilikom pružanja usluga turističkog vodiča, mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča koju pričvršćuje mehanizmom u obliku kopče.

Članak 5.

Nova se iskaznica turističkog vodiča može izdati tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica turističkog vodiča oglašena nevažećom.

Članak 6.

Nadležni ured, o izdanim iskaznicama turističkih vodiča vodi evidenciju.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča ("Narodne novine" br. 33/91.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/22
Urbroj: 529-02/96-1
Zagreb, 30. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.