MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O UPISU PUTNIČKIH AGENCIJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika putničkih agencija (u daljnjem tekstu: Upisnik).

II. UPISNIK PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 2.

(1) Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čiji su listovi numerirani.

(2) Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema sjedištu putničke agencije (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prije prvog upisa ovjerava Upisnik svojim potpisom i pečatom nadležnog ureda. Ovjera se obavlja na način da se na unutarnjoj stranici korica Upisnika upiše tekst ovjere koji glasi: "Ovaj Upisnik sadrži ukupno stranica".

Članak 3.

(1) Upisnik se vodi na obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Upisnik se upisuju podaci o putničkoj agenciji na temelju rješenja nadležnog ureda, kojim je utvrđeno da putnička agencija ispunjava propisane uvjete (u daljnjem tekstu: rješenje).

(3) Uz Upisnik vodi se i Zbirka isprava.

Članak 4.

(1) Na svakoj stranici Upisnika, u gornjem desnom uglu u odjeljak "upisni broj" upisuje se brojčana oznaka pod kojom se obavlja upis.

(2) Rješenje se upisuje u Upisnik tako, da svaka putnička agencija za koju je upis obavljen dobiva stalnu brojčanu oznaku upisa.

Članak 5.

(1) Popunjavanje odjeljaka u Upisniku obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja odjeljka.

(2) Odjeljci Upisnika popunjavaju se čitljivo, na način da se podaci upisuju od početka slobodnog odjeljka.

(3) Podaci upisani u Upisniku ne smiju se brisati niti ispravljati.

(4) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom, sa datumom ispravka i potpisom ovlaštene osobe. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli upis se poništava precrtavanjem kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

Članak 6.

(1) Podaci o izmjenama u putničkoj agenciji, koje su nastale nakon prvog upisa, upisuju se u Upisnik u odjeljak "naknadni upisi". Nakon upisa podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici Upisnika na način da se prepišu svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa. Na obje stranice upisa upiše se sveza prijenosa upisom broja knjige i odgovarajuće stranice. Stranica s koje su podaci prepisani na novu stranicu Upisnika, precrtava se kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak poslovanja putničke agencije upisuje se u Upisnik u odjeljak naknadnih upisa, nakon čega se ta stranica Upisnika precrtava s dvije kose crvene crte.

Članak 7.

U slučaju kada putnička agencija promijeni vrstu, upis te putničke agencije obavlja se pod drugim upisnim brojem, na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

Članak 8.

(1) Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svaku putničku agenciju upisanu u Upisnik.

(2) Na omotu Zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava", upisuju se vrsta i naziv putničke agencije, sjedište i brojčana oznaka pod kojom je upis obavljen.

(3) U Zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: zahtjeva za izdavanje rješenja i dokaza priloženih uz zahtjev, rješenje, te druge odgovarajuće isprave temeljem kojih su obavljeni naknadni upisi.

Članak 9.

(1) Upisnik i Zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Odgovorna osoba nadležnog ureda zadužena za vođenje Upisnika, obvezna je čuvati Upisnik i zbirke isprava na način da se zaštite od zloupotrebe, oštećenja i uništenja.

(3) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u Upisnik.

(4) Svaka osoba koja ima pravni interes ima pravo uvida u Zbirku isprava.

(5) Uvid u Upisnik i Zbirku isprava obavlja se u nazočnosti odgovorne osobe.

Članak 10.

(1) Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

(2) Kada se Upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

(3) Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/25
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 24. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.