ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 30/94.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Pročišćeni tekst Zakona o članarinama u turističkim zajednicama obuhvaća Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 61/91.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br.109/93 i 30/94. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa:334-05/93-01/04

Zagreb, 27. travnja 1995.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


ZAKON

O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA (PROČIŠĆENI TEKST)

Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se: kriteriji za razvrstavanje turističkih mjesta u razrede, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici.

Članak 2.

Turistička mjesta u Republici Hrvatskoj po svome značaju za turizam razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema slijedećim pokazateljima:

Vrijednost pokazatelja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarskih godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

Vrijednost pokazatelja iz točke 3. stavka 1. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

Broj stanovnika iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.

Članak 3.

Prema pokazateljima iz članka 2. ovoga zakona, turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D:

Akt o razvrstavanju turističkih mjesta donosi ministar turizma.

Ovaj akt objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 4.

Turističko mjesto razvrstava se u razred A, ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su:

Članak 5.

Turističko mjesto razvrstava se u razred B ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred B su:

Članak 6.

Turističko mjesto razvrstava se u razred C ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona.

Članak 7.

Turističko mjesto razvrstava se u razred D ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona.

Turističko mjesto iz stavka 1. ovoga članka, može se propisom ministra turizma na prijedlog općinskog gradskog ili županijskog poglavarstva razvrstati u razred C ako:

a) njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja iznose barem 40% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona,

b) se od turizma može očekivati poboljšanje ukupnih gospodarskih rezultata mjesta.

Članak 8.

Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih mjesta poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točke 1, 2. i 3. ovoga zakona nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.

Članak 9.

Turistička zajednica općine, grada, odnosno turistička zajednica mjesta i županije može predložiti Ministarstvu turizma da se turističko mjesto, koje je već razvrstano u razred A, B, C ili D, razvrsta u sljedeći viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke ponude.

Odluku o tome donosi ministar turizma, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske turističke zajednice.

Članak 10.

Pravna i fizička osoba koja u turističkom mjestu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon filijalu i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih, turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, dužna je plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice općine ili grada, Turističke zajednice Grada Zagreba ili turističke zajednice mjesta, ovisi o razredu turističkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizičke osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.

Ako pravna i fizička osoba obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici, za svaku od tih djelatnosti treba platiti posebnu članarinu u razmjeru s ukupnim prihodom svake djelatnosti i primjenom propisanih stopa za svaku od djelatnosti.

Pravna i fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Članak 11.

Članarina je prihod turističkih zajednica a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti:

PRVA SKUPINA:

Pravne osobe

Fizičke osobe

Ugostiteljska djelatnost, turistička djelatnost, uključujući: usluge smještaja u dječjim vrtićima za djecu turista, usluge čuvanja domaćih životinja turista, usluge škola skijanja na snijegu, usluge škola skijanja na vodi, usluge škola jedrenja, usluge škola ronjenja, te usluge ostalih športskih škola i športskih učitelja koje su u službi turističke ponude, usluge sezonskog iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i uređaja, te ostale slične usluge, osim usluga iznajmljivanja vozila,

DRUGA SKUPINA:

Pravne osobe

Fizičke osobe

Fizičke osobe

Članak 13.

Obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine, i to:

Pravne osobe

Fizičke osobe

Članak 14.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 12. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Razred turističkog mjesta
A B C D
Prva skupina 0,25 0,23 0,20 0,18
Druga skupina 0,20 0,18 0,15 0,13
Treća skupina 0,15 0,13 0,10 0,08

Članak 15.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 13. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Razred turističkog mjesta
A B C D
Prva skupina 0,05 0,048 0,043 0,040
Druga skupina 0,04 0,038 0,035 0,033
Treća skupina 0,03 0,028 0,025 0,023
Četvrta skupina 0,02 0,013 0,010 0,010

Članak 16.

Osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu ovoga Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu.

Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.

Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njenog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.

Za obračun članarine i pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod za svaku od tih djelatnosti.

Članak 17.

Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.

Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, gdje obavlja djelatnost.

Članak 18.

Poslovne evidencije obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

Pravna ili fizička osoba uplaćuje članarinu na prolazni račun Zavoda za platni promet do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Uplaćena sredstva članarine, nakon odbitka troškova naplate, Zavod za platni promet u roku od dva dana dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega turistička zajednica raspolaže s 20% sredstava za svoje potrebe, a s 80% sredstava za potrebe turističkog mjesta,

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Sredstva članarine koja pripadaju turističkom mjestu, turistička zajednica općine ili grada, raspoređuje tijekom poslovne godine sukladno planiranim zadacima i njihovom izvršenju u turističkom mjestu.

Na turističku zajednicu mjesta, ukoliko je osnovana sukladno posebnom zakonu, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada.

Na Turističku zajednicu Grada Zagreba odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada i županije.

Troškovi evidencije, obračuna, naplate, raspoređivanja članarine iznose 3% od naplaćene članarine.

Članak 19.

Pravna i fizička osoba dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 15. ovoga Zakona, posebno za sjedište tvrtke pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako turističko mjesto.

Pravna i fizička osoba dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka, za svaku od djelatnosti na kojoj se utemeljuje obveza plaćanja članarine ili za svoj ukupni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Podatke iz stavka 1.2. ovoga članka pravna i fizička osoba dostavlja na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma.

O izboru načina i obračuna plaćanja članarine iz stavka 2. ovoga članka, pravna i fizička osoba dužna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine.

Članak 20.

Pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

Predujam članarine iz stavka 1. ovoga članka, povećava se za eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske propisanu za mjesec za koji se plaća članarina.

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit.

Ako pravna i fizička osoba u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njen zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine uvećan za eskontnu stopu.

Za pravnu i fizičku osobu koja počinje obavljati djelatnost, plaćanje predujma članarine do prvog podnošenja obračuna poslovnog rezultata utvrđuje Porezna uprava na temelju procijenjene mogućnosti ostvarenja ukupnog prihoda. Procijenjeni ukupni prihod utvrđuje se prema ostvarenom financijskom rezultatu po isteku tri mjeseca poslovanja.

Ako pravna i fizička osoba ne uplati članarinu u zakonom utvrđenom iznosu i roku, Porezna uprava će

postupiti sukladno propisima i postupku za prisilnu naplatu poreza.

Članak 21.

Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava i Financijska policija.

Članak 22.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 17. stavak 2.) te koja ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 18.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti, domaće valute od 50 do 150 DEM.

Članak 23.

Iznosi novčanih kazni iz članka 21. ovoga Zakona obračunat će se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Članak 24.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Članak 25.

Ovlašćuje se ministar turizma donositi uputstva o primjeni pojedinih odredbi ovoga Zakona.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama i turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 109/93.) prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 73/93.) i stavlja se izvan snage točke 28. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.)