MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2975

Na teme­lju članka 35. stavka 2. i članka 45. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96, 19/96, 76/98 i 76/99) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratite­lje (»Narodne novine«, broj 54/96) u članku 5. stavku 1. alineja 2. mije­nja se i glasi:

»– Za županiju Splitsko-dalmatinsku: Split;«.

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– za Županiju šibensku: Šibenik;«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01-04-02/87
Urbroj: 530-14-04-01
Zagreb, 23. studenoga 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.