MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2801

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 45. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96, 19/96, 76/98 i 76/99) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE

 

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 54/96 i 170/04) u članku 5. stavku 1. iza riječi »vodiče« dodaju se riječi »u pravilu«.

U stavku 1. podstavku 3. riječi »Županiju šibensku« ispravljaju se u riječi »Županiju šibensko-kninsku«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministar nadležan za turizam može, prema ukazanoj potrebi, za organizaciju stručnog ispita za turističkog vodiča za pojedinu županiju odrediti visoko učilište kojem sjedište nije sukladno stavku 1. ovoga članka.«

 

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 54/96 i 170/04) riječi »ministar turizma« zamjenjuju se riječima »ministar nadležan za turizam«, a riječi »Ministarstvo turizma« u određenom padežu zamjenjuje se riječima »ministarstvo nadležno za turizam« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-02/117

Urbroj: 530-14-05-01

Zagreb, 28. studenoga 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.