MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbe članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 46/97. - pročišćeni tekst i 68/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95., 110/96., 24/97. i 61/98.) članak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 50. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, ugostiteljski objekt koji je smješten u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, može, temeljem pribavljenog odobrenja ministra turizma, a uz prethodno pribavljene dozvole sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture, odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta odnosno minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju".

Članak 3.

U članku 61. stavak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 83. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

"(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako se pranje posuđa obavlja strojno, prostor za pripremanje jela može imati jednodijelno korito za pranje posuđa s toplom i hladnom vodom".

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

Članak 101. mijenja se i glasi:

"(1) Ugostiteljski objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Hotel:

        - prva kategorija    pet zvjezdica,
        - druga kategorija   četiri zvjezdice,
        - treća kategorija   tri zvjezdice,
        - četvrta kategorija  dvije zvjezdice,
        - peta kategorija    jedna zvjezdica.
    2.   Hotelsko naselje:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija   jedna zvjezdica.
    3.   Hotelsko-apartmansko naselje:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija   jedna zvjezdica.
    4.   Aparthotel:
        - prva kategorija    pet zvjezdica,
        - druga kategorija   četiri zvjezdice,
        - treća kategorija   tri zvjezdice,
        - četvrta kategorija  dvije zvjezdice,
        - peta kategorija    jedna zvjezdica.
    5.   Apartmansko naselje:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija    jedna zvjezdica.
    6.   Motel:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija    jedna zvjezdica.
    7.   Pansion:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija    jedna zvjezdica.
    8.   Kamp:
        - prva kategorija    četiri zvjezdice,
        - druga kategorija   tri zvjezdice,
        - treća kategorija   dvije zvjezdice,
        - četvrta kategorija  jedna zvjezdica.
    9.   Apartman i apartmani:
        - prva kategorija    pet zvjezdica,
        - druga kategorija   četiri zvjezdice,
        - treća kategorija   tri zvjezdice,
        - četvrta kategorija  dvije zvjezdice,
        - peta kategorija    jedna zvjezdica.
    10.   Apartman tip studio:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija   jedna zvjezdica.
    11.   Kuća za odmor:
        - prva kategorija    pet zvjezdica,
        - druga kategorija   četiri zvjezdice,
        - treća kategorija   tri zvjezdice,
        - četvrta kategorija  dvije zvjezdice,
        - peta kategorija    jedna zvjezdica.
    12.   Sobe za iznajmljivanje:
        - prva kategorija    tri zvjezdice,
        - druga kategorija   dvije zvjezdice,
        - treća kategorija   jedna zvjezdica."

Članak 6.

Članak 104. mijenja se i glasi:

"(1) Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta označava se standardiziranom pločom ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Oznaka za kategoriju ugostiteljskog objekta je zvjezdica.

(3) Standardiziranu ploču iz odredbe stavka 1. ovog članka veličine 30¤30 cm imaju ugostiteljski objekti s oznakom vrste:

- Hotel s riječju: "HOTEL", a depandansa s riječju: "DEPANDANSA",

- Hotelsko naselje s riječima: "HOTELSKO NASELJE",

- Hotelsko-apartmansko naselje s riječima: "HOTELSKO-APARTMANSKO NASELJE",

- Aparthotel s riječju: "APARTHOTEL",

- Apartmansko naselje s riječima: "APARTMANSKO NASELJE",

- Apartmani s riječju: "APARTMANI",

- Motel s riječju: "MOTEL",

- Pansion s riječju: "PANSION",

- Kamp s riječju: "KAMP",

- Kuća za odmor s riječima: "KUĆA ZA ODMOR" i simbolom kuće.

(4) Standardiziranu ploču iz odredbe stavka 1. ovog članka veličine 25¤25 cm imaju ugostiteljski objekti s oznakom vrste:

- Apartman i apartman tip Studio s riječju: "APARTMAN",

- Sobe za iznajmljivanje s riječju: "SOBE" i simbolom postelje.

(5) Standardizirana ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka je od visoko poliranog nehrđajućeg čelika, na kojem je otisnuto tamno plavo polje na način da ono ostaje u okviru od neobojenog visoko poliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste ugostiteljskih objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući propisani simbol. Neobojenim nehrđajućim čelikom na sredini ploče ispisana je vrsta ugostiteljskog objekta, a uz donji rub povučena je crta ispod koje je ispisano: "Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma". Na dnu u sredini standardizirane ploče ispisana je slovna i brojčana oznaka ploče.

(6) Na ulazu odnosno prilazu u zgradu odnosno kamp u kojem građanin pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu treba vidno istaknuti standardizirane ploče sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovog članka tako da one budu uočljive s javne površine.

(7) U slučaju kada su u domaćinstvu građana sobe ili apartmani različitih kategorija, na standardiziranoj ploči označava se vrta objekta i oznake kategorija tih objekata.

(8) U slučaju kada se u domaćinstvu građana iznajmljuju sobe i apartmani iste ili različite kategorije tada se na standardiziranoj ploči označavaju obje vrste objekata i oznaka kategorija tih objekata.

(9) Za izradu i nabavu standardiziranih ploča iz odredbi stavka 3., 4., 5., 7. i 8. ovog članka nadležno je Ministarstvo turizma.

Troškove izrade i dostave standardizirane ploče snosi ugostitelj odnosno građanin. Ministarstvo turizma će ugostitelju odnosno građaninu pribaviti propisanu standardiziranu ploču slovno i brojčano označenu, temeljem izdanog rješenja kojim je utvrđena kategorija ugostiteljskog objekta, te dostavljenog zahtjeva i dokaza o uplati troškova za standardiziranu ploču.

(10) Iznimno od članka 53. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika i stavka 6. ovog članka, ugostiteljski objekt koji je smješten u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt, ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, standardizirane ploče ističu se sukladno posebnim propisima o zaštiti spomenika kulture.

(11) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbi stavka 3., 4., 5., 7. i 8. ovog članka sadržana su u Prilogu IX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Članak 104a. mijenja se i glasi:

"(1) U objektu (apartmanu, apartmanu tip Studio, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje) u kojem građanin pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu treba biti istaknut ovjeren cjenik.

(2) Cjenik iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatke o:

- cijeni usluga koje se nude,

- iznosu boravišne pristojbe,

- vrsti objekta,

- kapacitetu i

- kategoriji objekta.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovog članka, u zaglavlju cjenika mora biti navedeno i ime i prezime osobe koja je ovlaštena pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu, te njena adresa navedena u odobrenju za pružanje tih usluga.

(4) Cjenik iz odredbe stavka 1. ovog članka obvezno se vidno i na odgovarajući način zaštićen izlaže unutar smještajne jedinice na koju se odnosi".

Članak 8.

Članak 105. mijenja se i glasi:

"(1) Ako su ugostiteljski objekti vrste hotel, aparthotel i apartmani iz skupine "Hoteli", rješenjem nadležnog tijela državne uprave kategorizirani u drugu ili treću kategoriju (četiri ili tri zvjezdice) ispunjavaju sve obvezatne elemente osim jednog, kao i veći dio neobvezatnih elemenata propisanih za višu kategoriju, te ako temeljem razine usluga i općim dojmom ispunjavaju uvjete za višu kategoriju, ugostitelj može podnijeti zahtjev da se objektu po posebnom postupku utvrdi viša kategorija.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ministar turizma imenovat će posebno povjerenstvo koje će dati ocjenu opravdanosti zahtjeva.

(3) Troškove rada povjerenstva snosi ugostitelj. O visini troškova ugostitelj će biti upoznat prije provođenja postupka."

Članak 9.

Članak 105a. mijenja se i glasi:

"Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli" kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica, provodi stručna služba Ministarstva turizma. Stručnu službu imenuje ministar turizma na način da jednu komisiju čine tri člana i to: dva stručna djelatnika Ministarstva turizma i pročelnik nadležnog županijskog ureda. Članovima stručne službe mogu se odrediti zamjenici".

Članak 10.

Članak 106. mijenja se i glasi:

"(1) Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, osim navedenih u odredbama članka 105a. ovog Pravilnika, provodi stručna služba nadležnog ureda koja se sastoji od najviše tri člana, a imenuje je pročelnik nadležnog ureda uz suglasnost ministra turizma.

(2) Stručnu službu iz stavka 1. ovog članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda, osobe iz šire stručne javnosti iz područja ugostiteljstva i turizma, te po potrebi i iz drugih gospodarstvenih područja.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po potrebi i uz suglasnost ministra turizma, pročelnik nadležnog županijskog ureda može imenovati više stručnih službi, odnosno članovima stručne službe može odrediti zamjenike."

Članak 11.

Članak 107. mijenja se i glasi:

"(1) Ugostitelj odnosno građanin snosi troškove postupka iz odredbi članka 105a. i 106. ovog Pravilnika, koje čine: dnevnica, troškovi prijevoza (vodeći pri tom računa o štedljivosti i racionalnosti) i troškovi smještaja za članove stručne službe, paušalna naknada za rad stručne službe u visini trostrukog iznosa dnevnice, te troškovi izrade i dostave standardizirane ploče.

(2) Ministar turizma određuje visinu i način isplate naknade za rad stručne službe iz odredbe članka 105a. ovog Pravilnika.

(3) Pročelnik nadležnog ureda određuje visinu i način isplate naknade za rad stručne službe iz odredbe članka 106. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada se radi o kategorizaciji objekata u domaćinstvima građana, član stručne službe nadležnog ureda ima pravo na isplatu naknade po sobi 10,00 kn, po apartmanu 15,00 kn, po kući za odmor 20,00 kn i po kampu 30,00 kn."

Članak 12.

(1) U prilogu I. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela", u točki I. "Uređenje i oprema", u bilješci uz glavni tekst iza riječi "elemenata" dodaje se novi red: "Neobvezatni elementi iznimno mogu biti osnova za provođenje posebnog postupka iz članka 9. ovog Pravilnika".

(2) U prilogu I. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela", u točki I. "Uređenje i oprema", podtočka 1. "Veličina objekta" mijenja se i glasi:

"Hotel:

najmanje 7 soba

Motel:

najmanje 5 soba."

(3) U prilogu II. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela" u točki I. "Uređenje i oprema", podtočka 1. "Veličina objekta" mijenja se i glasi: "najmanje 6 soba u apartmanima."

(4) U prilogu III. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotelskog naselja, hotelsko-apartmanskog naselja i apartmanskog naselja" u točki I. "Uređenje i oprema", podtočka 1. "Veličina objekta" mijenja se i glasi:

"najmanje 10 smještajnih jedinica".

(5) U prilogu IV. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju pansiona" u točki I. "Uređenje i oprema", podtočka 1. "Veličina objekta" mijenja se i glasi: "najmanje 5 soba, a najviše 25 soba."

Članak 13.

U prilogu I. ovog Pravilnika "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela", u točki I. "Uređenje i oprema", u podtočki 3. "Prijemni hol s recepcijom, portirnicom, informacijama i mjenjačnicom..." riječi i oznake:

"Mjenjačnica                                                      ·   ·      -  "
zamjenjuju se riječju i oznakama:
"Mjenjačnica 1 "                                                 ·   ·   ·   ·   ·  1 "

U točki I. "Uređenje i oprema", u podtočki 18. "Radio i TV
prijemnici" riječi: "Radio i" brišu se.

U točki I. "Uređenje i oprema", u podtočki 20. "Sobe - ostali
elementi" iza naslova dodaju se riječi i oznake:

"Sav namještaj u sobi mora biti ujednačene
kvalitete i dizajna                                                   ·   ·      · "

U točki I. "Uređenje i oprema", u podtočki 21. "Sobe za invalide..."
brojke: "3" zamjenjuju se brojkama: "2", te se dodaju riječi i oznake:

"Ako postojeći objekti imaju sobe za invalide          -   -   -  -  3 ·  "

U točki I. "Uređenje i oprema", u podtočki 22. "Vlastite kupaonice - ostali elementi" riječi i oznake:

"Fen - sušilo za kosu                                               -   -  -  ·   -  "
zamjenjuju se riječima i oznakama:

"Sušilo za kosu - ugrađeno u kupaonici                   -   -  -    1.  "

U točki I. "Uređenje i oprema", iz podtočke 24. "Hotelski apartman"

dodaje se podtočka 24a. koja glasi:

"24a. Kuhinja - oprema i uređenje

Kapacitetom mora odgovarati potrebama blagovaonice ili prostora

za usluživanje                                                                 -

Na prozorima mora imati zaštitne mrežice                       -

Uređaj za odvod dima, pare i mirisa                                -

Stroj za pranje bijelog posuđa                                    -   -    

Sve elemente uređenja i opreme propisane u
općem dijelu Pravilnika                                                  ."

U točki II. "Usluge", u podtočki 1. "Recepcija - prijem i ispraćaj gostiju" riječi i oznake:

"Mjenjačnica radi 12 sati dnevno                                -  -    -  - 1

Mjenjačnica radi 16 sati dnevno                                -   -  -    1.  "
brišu se.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/58
Urbroj: 529-03/98-1
Zagreb, 12. listopada 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.

______________________________________PRILOG IX.________________________________________