MINISTARSTVO MORA, TURIZMA PROMETA I RAZVITKA

2551

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajed­nicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98., 23/99., 138/99., 98/00. i 9/03.), u članku 1. točki 1., članku 2. točki 1., članku 5. točki 1., članku 8. točki 1. i članku 10. točki 1., iza riječi »društvenog«, dodaju se riječi: »ili humanističkog«.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-01/99

Urbroj: 530-15-05-1

Zagreb, 17. listopada 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.