HRVATSKI SABOR

816

Na temelju članaka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1140/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA OBORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – pročišćeni tekst, 30/99. i 64/00.) iza članka 5.b dodaje se članak 5.c koji glasi:

»Članak 5.c

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: građani u domaćinstvu), plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Dodatni (pomoćni) kreveti oslobođeni su plaćanja godišnjega paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, građani koji suklad­no rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u općinama i naseljima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

Građani u domaćinstvu dužni su godišnji paušalni iznos boravišne pri­stojbe uplatiti na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta do 31. srpnja tekuće godine ili u tri obroka, s time da posljednji obrok dospijeva 30. rujna tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe iz stavka 3. ovoga članka je umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe iz stavka 7. ovoga članka.

Koeficijenti razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta.

Općinsko ili gradsko vijeće, za općine i gradove, odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju veća od 40 dana godišnje, na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice općine, grada ili mjesta može donijeti odluku o povećanju koeficijenta iz stavka 5. ovoga članka, ali tako utvrđeni koeficijent može biti u najviše dvostrukom iznosu od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 5. ovoga članka.

Visinu boravišne pristojbe iz stavka 4. ovoga članka, na prijedlog ministra nadležnog za turizam utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na građane u domaćinstvu iz članka 5.c stavka 1. ovoga Zakona, osim za usluge smještaja u seljačkom domaćinstvu.«

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj građanin u domaćinstvu koji paušalni iznos boravišne pristojbe nije uplatio na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta do 31. srpnja, odnosno 30. rujna tekuće godine (članak 5.c stavak 3.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, gospodarski inspektor Državnog inspektorata može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 1.000,00 kuna.«

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, 49/03. – pročišćeni tekst i 117/03.) i to:

– članak 39. stavak 1. točka 4. i članak 57. stavak 1. točka 6. u dijelu koji se odnosi na vidno isticanje iznosa boravišne pristojbe, osim za pružanje usluga smještaja u seljačkom domaćinstvu,

– članak 39. stavak 1. točka 5. i članak 57. stavak 1. točka 7. u dijelu koji se odnosi na navođenje iznosa boravišne pristojbe u računu, osim za pružanje usluga smještaja u seljačkom domaćinstvu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/05-01/01

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.