MINISTARSTVO TURIZMA

114

Na teme­lju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promica­nju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispu­njavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98., 23/99., 138/99. i 98/00.), u članku 12. točka 3. mije­nja se i glasi: »da aktivno zna jedan svjetski jezik;«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/95
Urbroj: 529-05/03-01
Zagreb, 10. siječ­nja 2003.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.