MINISTARSTVO TURIZMA

2505

Na teme­lju članka 50. stavak 5. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96, 19/96. i 78/98.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku ugovora o zastupa­nju turističkih zastupnika (»Narodne novine«, broj 62/96.) članak 3. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»U ugovoru o zastupa­nju, obvezno se navode podaci o turističkom zastupniku (ime i prezime, prebivalište, držav­ljanstvo, broj osobne iskaznice, odnosno broj putovnice ako se radi o stranom turističkom zastupniku), tvrtka i sjedište organizatora putova­nja/posrednika, datum sklapa­nja ugovora, vrijeme traja­nja ugovora, turističko područje na kojem turistički zastupnik zastupa organizatora putova­nja/posrednika i ugostite­ljski objekt za smještaj, odnosno adresa boravka turističkog zastupnika za vrijeme traja­nja ugovora o zastupa­nju.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U rubrici 4. Upisnika, umjesto jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) upisuje se broj osobne iskaznice.«

Članak 3.

U članku 11. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Ugovori o zastupa­nju dostav­ljaju se, radi upisa u Upisnik, najkasnije mjesec dana prije početka obav­lja­nja poslova zastupa­nja.«

Dosadaš­nji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003. godine.

Klasa: 011-01/02-01/94
Urbroj: 529-05/02-01
Zagreb, 12. prosinca 2002.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.