MINISTARSTVO TURIZMA

2504

Na teme­lju članka 41. stavka 2. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96., 19/96. i 78/98.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 62/96.) zarez i riječi »JMBG« brišu se.

U obrascu iskaznice turističkog vodiča, u rubrici »JMBG«, umjesto jedinstvenog matičnog broja građana, upisuje se broj osobne iskaznice.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003. godine.

Klasa: 011-01/02-01/93
Urbroj: 529-05/02-01
Zagreb, 12. prosinca 2002.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.