MINISTARSTVO TURIZMA

1786

Na teme­lju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstava­nju i kate­gorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 142/99, 47/00, 121/00 i 45/01) članak 30. mije­nja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Vrste i kate­gorije luka nautičkog turizma označavaju se standardiziranim pločama.

(2) Oznaka za kate­goriju luke nautičkog turizma je rimski broj i to:

– za najnižu kate­goriju broj: III.

– za sred­nju kate­goriju broj: II.

– za najvišu kate­goriju broj: I.

(3) Standardiziranu ploču iz odredbi stavka 1. ovog članka s oznakom vrste luke nautičkog turizma imaju sljedeće vrste luka:

1. Sidrište s riječju: SIDRIŠTE

2. Privezište s riječju: PRIVEZIŠTE

3. Suha marina s riječima: SUHA MARINA

(4) Standardiziranu ploču iz odredbi stavka 1. ovog članka s oznakom vrste i kate­gorije luke nautičkog turizma imaju sljedeće luke:

1. Marina I. kate­gorije s riječima i oznakom: MARINA I. KATEGORIJE

2. Marina II. kate­gorije s riječima i oznakom: MARINA II. KATEGORIJE

3. Marina III. kate­gorije s riječima i oznakom: MARINA III. KATEGORIJE

(5) Standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene od visoko poliranog nehrđajuće­g čelika, na kojem je otisnuto tamnoplavo po­lje, na način, da ono ostaje u okviru od neobojenog visokopoliranog nehrđajuće­g čelika. Na ploči su uz gor­nji rub u istoj crti neobojenim visokopoliranim čelikom ispisani: oznaka kate­gorije, a ispod toga naziv vrste luke nautičkog turizma odnosno za neke luke samo naziv vrste luke. Uz do­nji rub povučena je crta ispod koje je ispisano: Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma. Ploča je veličine 400 mm x 300 mm, sa svinutim rubovima 12 mm.

(6) Grafička rješe­nja standardiziranih ploča iz odredbe stav­ka 1. ovog članka sadržana su u Prilogu I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(7) Propisane standardizirane ploče iz odredbe stavka 1. ovog članka o svom trošku nabav­ljaju pravne i fizičke osobe koje posluju u lukama nautičkog turizma od proizvođača po vlastitom izboru.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/23
Urbroj: 529-4-01-4
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković, v. r.