MINISTARSTVO TURIZMA

760

Na teme­lju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstava­nju i kate­gorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 142/99, 47/00 i 121/00) u članku 15:

U stavku 2. u točki 1. iza riječi: »umivaonikom« dodaju se riječi: »s tekućom toplom i hladnom vodom«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Skupina prostorija iz stavka 1. ovog članka može imati i kemijske zahode odnosno odgovarajući montažni objekt (zahodi, pisoari i umivaonici).«

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Članak 16. mije­nja se i glasi:

»(1) Luka nautičkog turizma mora imati opremu i uređaje za odlaganje smeća, otpadnih tvari i voda, otpadnih u­lja, te opasnih otpadaka (dotrajali akumulatori, baterije i sl.) prije ­njihovog odvoza iz luke, ako ovim Pravilnikom za pojedinu luku nije drukčije propisano.

(2) Luka nautičkog turizma mora osigurati redovito odstra­njiva­nje iz luke svih sabranih vrsta otpadnih tvari i smeća.

(3) Iznimno, odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primje­njuju se na pravnu ili fizičku osobu koja ima koncesiju za sidrište odnosno privezište koje ima samo vodeni prostor. Ta osoba mora osigurati redovito dnevno prikup­lja­nje smeća i otpadnih tvari s usidrenih plovnih objekata nautičkog turizma odnosno iz privezišta.«

Članak 3.

U članku 19. u stavku 1., u prvom retku iza riječi: »turizma« dodaje se zarez i riječi: »osim sidrišta,«.

Članak 4.

U članku 20. dodaje se alineja treća koja glasi:

»– Odgovarajuće plovilo (čamac ili brodicu) za potrebe održava­­nja i usluga sidrišta.«

Članak 5.

U članku 21.:

Alineja prva mije­­nja se i glasi:

»– Dio vodenog prostora ili dio vodenog prostora i obale, izgrađen i uređen za privez plovnih objekata nautičkog turizma. Privezište mora imati sidreni sustav pod vodom (čelični lanci ili blokovi tzv. »corpo morto«, položeni na morsko dno s plutajućim bovama oprem­­ljenim priveznim prstenima) i odgovarajuću opremu za privez na obali odnosno gatu – fiksnom ili plutajućem (kada privezište osim vodenog ima i obalni prostor);«

Alineja sedma mije­­nja se i glasi:

»– Jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu iz odredbi članka 15. ovog Pravilnika. Iznimno, ta skupina ne mora imati tuš kabine i može imati kemijski zahod ako je osigurano kontinuirano odstra­­njiva­­nje fekalija na uobičajeni tehničko-higijenski način;

Iznimno, privezište kapaciteta do deset priveznih mjesta ne mora imati skupinu prostorija za osobnu higijenu, ali mora osigurati jedan zahod s pretprostorom s umivaonikom s tekućom vodom, koji može biti kemijski ako je osigurano kontinuirano odstra­­njiva­­nje fekalija na uobičajeni tehničko-higijenski način:«

Članak 6.

U članku 23. u točki IV. »Osnovne sadržaje i usluge na raspolaga­­nju turistima – nautičarima«, u podtočki 1.1.:

U alineji petoj iza riječi: »umivaonikom« dodaju se riječi: »s tekućom toplom i hladnom vodom«.

Iza alineje pete dodaje se alineja šesta koja glasi:

»– Iznimno, ako u uredu marine ne postoje prostorije iz prethodne alineje, uporaba tih prostorija mora biti osigurana u krugu do sto metara uda­­ljenosti od ureda uprave marine.«

U podtočki 2. »Prostorije za osobnu higijenu turista – nautičara:«

riječi: »– Najma­­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 80 vezova.«

zamje­­njuju se riječima:

»– Najma­­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 100 vezova u moru.«

U podtočki 5. »Ostale usluge (osigura­­nja, parkirališta i dr.)«:

Alineja prva mije­­nja se i glasi:

»– Zak­­ljučeno važeće osigura­­nje zakonske odgovornosti;«

Članak 7.

U članku 24. točki 2. mije­­nja se i glasi:

»2. Uređaj za diza­­nje i spušta­­nje plovnih objekata nosivosti najma­­nje 10 tona;«

Članak 8.

U članku 27.:

U točki II. »Od uređaja i opreme za vez marina mora imati«,

Alineja druga mije­­nja se i glasi:

»– Mogućnost prik­­ljučka na električnu energiju 380V za najma­­nje 1% vezova;«

Alineja treća mije­­nja se i glasi:

»– Jedan prik­­ljučak na higijenski ispravnu – pitku vodu – na svakih 10 vezova u moru.«

U točki III. »Od osnovnih sadržaja i usluga na raspolaga­­nju turistima nautičarima marina mora imati«:

U podtočki 1.1. »U uredu uprave marine: Osnovne sadržaje-opremu ureda«:

Alineja druga mije­­nja se i glasi:

»– Najma­­nje dva sjedeća mjesta na raspolaga­­nju turistima – nautičarima u prostoriji gdje se nalazi recepcija;«

Alineja treća briše se.

U podtočki 2. »Prostorije za osobnu higijenu turista – nautičara:«

riječi: »– Najma­­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 60 vezova.«

zamje­­njuju se riječima:

»– Najma­­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 80 vezova u moru.«

U podtočki 4. »Telefonski i telekomunikacijski standard (telefon, telefaks, VHF veza)«:

Alineja druga mije­­nja se i glasi:

»– Najma­­nje jedan telefon (tipa javne govornice) na raspolaga­­nju turistima – nautičarima na svakih 300 vezova, izvan ureda uprave marine ravnomjerno raspoređeni unutar prostora marine;«

U podtočki 5. »Ostale usluge (osigura­­nja, parkirališta i dr.)«:

Alineja druga mije­­nja se i glasi:

»– Osiguranu prostoriju ili odgovarajući boks, za odlaga­­nje opreme plovnih objekata nautičkog turizma.«

U točki IV. »Od ostalih nadopu­­njujućih usluga na raspolaga­­nju turistima – nautičarima (trgovačkih, ugostite­­ljskih i dr.)«:

U podtočki 1. »Osigurane trgovačke usluge«:

Alineja prva mije­­nja se i glasi:

»– Mogućnost opskrbe živežnim namirnicama u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine;«

Alineja treća mije­­nja se i glasi:

»– Mogućnost opskrbe tiskom u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine;«

U podtočki 2. »Osigurane ugostite­­ljske usluge«:

Alineja prva mije­­nja se i glasi:

»– Usluge u ugostite­­ljskom objektu iz skupine »restorani« u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine (ugostite­­ljske usluge u ugostite­­ljskom objektu može pružati i druga pravna ili fizička osoba – ugostite­­lj).«

U podtočki 3. »Osigurane ostale nadopu­­njujuće usluge« riječi: »Iznimno, odredbe alineje 1., 2., 3., ove točke ne primje­­njuju se na marine koje se nalaze u nacionalnim parkovima«

zamje­­njuju se

riječima: »Iznimno, odredbe ove podtočke ne primje­­njuju se na marinu koja ne pruža uslugu godiš­­nje­g veza i na marinu koja se nalazi u nacionalnom parku.«

Članak 9.

U članku 28.:

U točki II. »Od uređaja i opreme za vez marina mora imati«,

Alineja druga mije­­nja se i glasi:

»– Mogućnost prik­­ljučka na električnu energiju 380V za najma­­nje 2% vezova;«

Alineja treća mije­­nja se i glasi:

»– Jedan prik­­ljučak na higijenski ispravnu – pitku vodu – na svakih 5 vezova u moru.«

Alineja četvrta briše se.

U točki III. »Od osnovnih sadržaja i usluga na raspolaga­­nju turistima nautičarima marina mora imati«:

U podtočki 1.1. »U uredu uprave marine: Osnovne sadržaje – opremu ureda«:

Alineja treća mije­nja se i glasi:

»– Najma­nje pet sjedećih mjesta na raspolaga­nju turistima – nautičarima u prostoriji gdje se nalazi recepcija;«

U alineji sedmoj iza riječi: »umivaonikom« dodaju se riječi: »s tekućom toplom i hladnom vodom«.

U podtočki 2. »Prostorije za osobnu higijenu turista – nautičara«:

riječi: »– Najma­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 30 vezova.«

zamje­njuju se riječima:

»– Najma­nje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara na svakih 50 vezova u moru.«

U podtočki 4. »Telefonski i telekomunikacijski standard (telefon, telefaks, VHF veza)«.

Alineja druga mije­nja se i glasi:

»– Najma­nje jedan telefon (tipa javne govornice) na raspolaga­nju turistima – nautičarima na svakih 200 vezova, izvan ureda uprave marine ravnomjerno raspoređeni unutar prostora marine;«

U podtočki 5. »Ostale usluge (osigura­nja, parkirališta i dr.)«:

Alineja druga mije­nja se i glasi:

»– Osiguranu prostoriju ili odgovarajući boks, za odlaga­nje opreme plovnih objekata nautičkog turizma.«

U točki IV. »Od ostalih nadopu­njujućih usluga na raspolaga­nju turistima – nautičarima (trgovačkih, ugostite­ljskih i dr.)«:

U podtočki 1. »Osigurane trgovačke usluge«.

Alineja prva mije­nja se i glasi:

»– Mogućnost opskrbe tiskom u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine;«

Alineja druga mije­nja se i glasi:

»– Mogućnost opskrbe živežnim namirnicama u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine;«

Alineja treća mije­nja se i glasi:

»– Mogućnost opskrbe rezervnim dijelovima za plovne objekte i nautičkom opremom u krugu marine.«

U podtočki 2. »Osigurane ugostite­ljske usluge«:

Alineja prva mije­nja se i glasi:

»– Usluge u ugostite­ljskom objektu vrste: »restoran« u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine (ugostite­ljske usluge u ugostite­ljskom objektu može pružati i druga pravna ili fizička osoba – ugostite­lj).«

Članak 10.

Članak 35. mije­nja se i glasi:

»Podnosite­lj zahtjeva za utvrđiva­nje minimalnih uvjeta, odnosno kate­gorije luke nautičkog turizma snosi troškove postupka (očevida) iz odredbi članka 33. i 34. ovog Pravilnika. Troškove čine: troškovi prijevoza i troškovi smještaja za članove komisije.«

Članak 11.

Iznimno, luka nautičkog turizma vrste: marina, koja ne ispu­njava neki od uvjeta za tu vrstu luke nautičkog turizma može se razvrstati u vrstu: privezište.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/23
Urbroj: 529-4-01-1
Zagreb, 14. svib­nja 2001.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.