MINISTARSTVO TURIZMA

2304

Na teme­­­lju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstava­­­nju i kate­gorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 142/99 i 47/00) članak 36. mije­­­nja se i glasi:

»(1) Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. lipnja 2001. godine.

(2) Postojeće luke nautičkog turizma, dok se ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, mogu poslovati sukladno minimalnim uvjetima odnosno kate­gorijama utvrđenim po ranije važećim propisima.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/31
Urbroj: 529-4/00-3
Zagreb, 22. studenoga 2000.

Ministrica
Pave Župan-Rusković, v. r.