MINISTARSTVO TURIZMA

2093

Na teme­lju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

 

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kate­gorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 11/97, 105/98, 38/99 i 56/00,), članak 15. mije­nja se i glasi:

»Zahtjev za utvrđiva­nje uvjeta za kate­goriju plovnog objekta koji se kate­gorizira podnosi se nadležnom županijskom uredu ovisno o sjedištu podnosite­lja zahtjeva: pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika. Zahtjev obvezatno mora sadržavati kate­goriju koja se predlaže utvrditi za plovni objekt.

Uz zahtjev podnosite­lj zahtjeva prilaže podatke o tvrtki i re­gistriranoj djelatnosti, te odgovarajuće podatke o plovnom objektu. Po ocije­njenoj potrebi, s obzirom na podatke iz zahtjeva, nad­ležni županijski ured će od podnosite­lja zahtjeva zatražiti na uvid i odgovarajuću dokumentaciju.«

Članak 2.

Iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:

»Članak 15a.

Postupak po zahtjevu za kate­gorizaciju plovnog objekta provodi stručna služba nadležnog županijskog ureda koju čine dva stručna djelatnika ureda koje odredi pročelnik ureda.

Troškove postupka snosi podnosite­lj zahtjeva. Troškove postupka čine možebitni troškovi prijevoza do luke u kojoj se nalazi plovni objekt.«

Članak 3.

Zahtjevi za kate­gorizaciju plovnih objekata kojih je rješava­nje u tijeku pri Ministarstvu turizma dostavit će se na da­lj­nji postupak nadležnim županijskim uredima.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/35
Urbroj: 529-4/00-4
Zagreb, 29. rujna 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.