MINISTARSTVO TURIZMA

1945

Na teme­lju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promica­nju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispu­njavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98., 23/99. i 138/99.), u članku 12., točki 2. zarez i riječi: »te da je proveo na stručnom osposob­ljava­nju u Ministarstvu turizma najma­nje tri mjeseca«, brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/65
Urbroj: 529-03/00-01
Zagreb, 28. rujna 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.