MINISTARSTVO TURIZMA

1703

Na teme­­­­­­lju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine 8/96. i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke animatore (»Narodne novine«, broj 95/96 i 39/00) u članku 18a. riječi: »stranog držav­­­­­­ljanina koji ima« zamje­­­­­­njuju se riječima: »osobu koja je stekla«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/58
Urbroj: 529-03/00-01
Zagreb, 3. kolovoza 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.