MINISTARSTVO TURIZMA

1075

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 142/99) članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. prosinca 2000. godine.

(2) Postojeće luke nautičkog turizma, dok se ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, mogu poslovati sukladno minimalnim uvjetima odnosno kategorijama utvrđenim po ranije važećim propisima.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/31
Urbroj: 529-4/00-1
Zagreb, 2. svibnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.