MINISTARSTVO TURIZMA

888

Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. i 76/98.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke animatore (»Narodne novine«, broj 95/96.) u članku 4. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: »stručni djelatnici Ministarstva turizma«, brišu se.

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se nova glava IIa. i članak 18a. koji glase:

»IIa. PRIZNAVANJE INOZEMNIH LICENCI

Članak 18a.

(1) Ako strana putnička agencija ima zaključen ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu) s domaćim ugostiteljem, može, uz posebno odobrenje Ministarstva turizma, za poslove turističkog animatora angažirati stranog državljanina koji ima licencu za obavljanje poslova turističkog animatora u državi sjedišta te putničke agencije. Ta licenca će se smatrati uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za turističkog animatora.

(2) Turistički animator strani državljanin, ne može početi obavljati poslove turističkog animatora prije nego što pribavi dozvolu boravka i radnu dozvolu.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/25
Urbroj: 529-02/00-01
Zagreb, 2. travnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.