MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98. i 23/99.), u članku 12., točki 2. iza riječi: »turizmu«, dodaje se zarez i riječi: »te da je proveo na stručnom osposobljavanju u Ministarstvu turizma najmanje tri mjeseca.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/51
Urbroj: 529-02/99-1
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Ministar
Ivan Herak, v. r.