MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" - pročišćeni tekst broj 35/95. i 52/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVE I ODJAVE TURISTA I NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista ("Narodne novine", broj 45/94. i 32/96.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma nisu dužne obavljati prijavu i odjavu boravka osoba koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/51
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.

Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v. r.