MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ispitni program za turističke animatore, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita.

Članak 2.

Stručni ispit za turističkog animatora polaže se pred ispitnom komisijom na visokom učilištu koje za provođenje stručnih ispita za turističke animatore, odredi ministar turizma.

II. STRUČNI ISPIT ZA TURISTIČKE ANIMATORE

1. ISPITNI PROGRAM

Članak 3.

(1) Polaganje stručnog ispita za turističkog animatora obavlja se prema ispitnom programu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(2) Ispitni program za turističke animatore sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Članak 4.

Opći dio stručnog  ispita za turističke  animatore  obuhvaća sljedeća područja:

1. Osnove političkog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske,

2. Osnove turizma i turističkog zakonodavstva,

3. Osnove kulture jezičnog izraza i

4. Strani jezici.

Članak 5.

(1) Posebni dio stručnog ispita za turističke animatore obuhvaća sljedeća područja:

1. Turistički animator,

2. Aspekti turističke animacije,

3. Vizualna komunikacija u turističkoj animaciji i

4. Praktični dio.

(2) Sadržaj pojedinog područja općeg i posebnog dijela ispitnog programa utvrđuje ispitna komisija prije raspisivanja oglasa za polaganje stručnih ispita za turističke animatore.

2. SJEDIŠTE VISOKIH UČILIŠTA
NA KOJIMA SE POLAŽE ISPIT

Članak 6.

Sjedišta visokih učilišta, na kojima se organizira polaganje stručnog ispita za turističke animatore, su:

- Zagreb;

- Opatija;

- Pula;

- Zadar;

- Split;

- Dubrovnik.

3. ISPITNA KOMISIJA

Članak 7.

(1) Ispitnu komisiju pred kojom kandidati za turističkog animatora polažu stručni ispit, za svako visoko učilište koje je određeno sukladno članku 2. ovoga Pravilnika, rješenjem imenuje ministar turizma.

(2) U ispitnu komisiju pred kojom kandidati za turističkog animatora polažu ispit, kao članovi, imenuju se nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici Ministarstva turizma, kao i drugi stručni djelatnici na području turizma koji moraju imati visoku stručnu spremu, te iskustvo od najmanje pet godina provedenih na radu u turističkoj djelatnosti ili na radu koji je u svezi s turističkom djelatnošću.

Članak 8.

(1) Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora sastoji se od predsjednika ispitne komisije, tajnika ispitne komisije i najmanje tri člana.

(2) Ispitna komisija:

1. utvrđuje pravovaljanost prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora;

2. utvrđuje popis prijavljenih kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora;

3. utvrđuje uspjeh kandidata.

(3) Predsjednik Ispitne komisije:

1. utvrđuje datum održavanja i raspored polaganja stručnog ispita za turističkog animatora;

2. rukovodi radom ispitne komisije;

3. brine da se rad ispitne komisije odvija u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, te da tajnik ispitne komisije vodi zapisnik o radu ispitne komisije.

4. PRIJAVE ZA ISPIT

Članak 9.

(1) Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog animatora, nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za turističke animatore, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku određenom u oglasu.

(2) U prijavi kandidat treba navesti iz kojih stranih jezika želi polagati ispit.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga članka oslobođeni su jedino kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu, iz jezika za koji su stekli to zvanje.

Članak 10.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora, kandidat je dužan priložiti:

- domovnicu,

- dokaz o poslovnoj sposobnosti,

- dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi i

- dokaz o uplaćenom iznosu naknade troškova stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Stručni ispit za turističkog animatora sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela.

(2) Praktični dio ispita obvezno se izvodi prilikom polaganja posebnog dijela ispita.

5. OCJENJIVANJE

Članak 12.

Ocjena uspjeha o ispitu je "položio" ili "nije položio".

Članak 13.

O položenom ispitu, visoko učilište kandidatu izdaje uvjerenje o položenom ispitu za turističkog animatora.

Članak 14.

Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita za turističkog animatora ne može pristupiti polaganju stručnog ispita iz posebnog dijela programa.

6. ADMINISTRACIJA ISPITA

Članak 15.

(1) U tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno i to na način da se za svakog kandidata u zapisnik posebno unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije, te tajnik ispitne komisije.

(3) Zapisnik se, zajedno s drugom dokumentacijom ispita, obvezno trajno čuva u arhivu visokog učilišta.

Članak 16.

Tajnik ispitne komisije obavlja ove poslove:

- vodi zapisnik za svakog kandidata posebno;

- brine se da kandidat bude upoznat s rasporedom polaganja ispita;

- sastavlja izvještaj o rezultatu ispita;

- obavlja i ostale poslove u vezi s radom ispitne komisije.

Članak 17.

(1) Svu dokumentaciju ispita čuva tajnik ispitne komisije pred kojom se polaže stručni ispit za turističkog animatora.

(2) Tajnik ispitne komisije pred kojom se polaže stručni ispit za turističkog animatora obvezatno dostavlja popis kandidata koji su položili stručni ispit za turističkog animatora Hrvatskom udruženju hotelijera - Sekciji turističkih animatora.

Članak 18.

(1) Troškove ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova po kandidatu za turističkog animatora utvrđuje ispitna komisija, a ovaj iznos objavljuje se zajedno s oglasom o provođenju ispita za turističke animatore.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/28
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 8. listopada 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.