MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, - pročišćeni tekst broj: 35/95. i 52/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVE I ODJAVE TURISTA I NAČINU VOÐENJA POPISA TURISTA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94.) točka 3. briše se.

U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi: »Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, prijavu i odjavu boravka turista sukladno stavku 1. ovoga članka, dužan je obaviti vlasnik plovila, kada boravi na plovilu, za sebe i sve osobe koje borave na plovilu, kada se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma u kojoj uslugu noćenja na vezu ne pružaju pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/96-01/15
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 18. travnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.